Privacy Policy

Met aanmelding erkent de deelnemer dat suppen als buitensportactiviteit weersafhankelijk is en accepteert dat de opleiding alleen doorgang vinden als de weersomstandigheden dit toelaten, zulks ter beoordeling van SupAcademie en/of de instructeur(s) werkzaam voor SupAcademie. Het staat SupAcademie en de instructeur(s) vrij de opleidingen aan de weersomstandigheden aan te passen.

Indien er onvoldoende aanmeldingen zijn voor een opleiding heeft SupAcademie de bevoegdheid de activiteit te annuleren. Eventueel reeds betaalde gelden voor de suplessen, suptours en supyoga, zullen dan direct worden terugbetaald.

Overige door de deelnemer gemaakte kosten worden niet vergoed.

SupAcademie en/of de instructeurs werkzaam voor SupAcademie hebben te allen tijde het recht een Opleiding af te gelasten dan wel af te breken, als de omstandigheden dit naar de mening van SupAcademie en/of de instructeurs werkzaam voor SupAcademie nodig maken. SupAcademie en/of de instructeurs werkzaam voor SupAcademie kunnen in dat geval niet aansprakelijk gesteld worden voor kosten die deelnemers hebben gemaakt of die op enigerlei wijze hieruit voortvloeien. SupAcademie stelt in het voorkomende geval de deelnemers zo snel mogelijk een nieuwe datum voor.

De deelnemer stelt SupAcademie of de supleiding voor aanvang van de opleiding op de hoogte van ziekten en/of lichamelijke beperkingen of overige omstandigheden waarvan hij weet of kan vermoeden dat deze voor een veilig en verantwoord verloop van de activiteit van belang zijn. Ingeval van twijfel overlegt de deelnemer met SupAcademie of de instructeur.

De deelnemer of degene die inschrijft voor een groep verklaart te kunnen zwemmen, namens zichzelf en namens de deelnemers in de groep. Indien een deelnemer niet kan zwemmen heeft de cursusleiding de bevoegdheid de deelnemer van (verdere) deelname uit te sluiten in welk geval er geen recht bestaat op restitutie van cursusgelden en/of overige door de deelnemer gemaakte kosten.

Bij inschrijvingen voor activiteiten bij SupAcademie wordt uiterlijk 5 dagen voor aanvang van de activiteit het definitieve aantal deelnemers vastgesteld. Na deze tijd is het niet meer mogelijk de omvang van de initieel aangemelde aantal deelnemers te verminderen. Bij een minder deelnemers op de dag van de activiteit worden ontbrekende deelnemers wel in rekening gebracht. Uitbreiding van de groep is mogelijk mits materiaal beschikbaar is. De reguliere kosten worden hiervoor inrekening gebracht.

De deelnemer die met eigen materiaal deelneemt verklaart dat dit in goede staat verkeert en veilig is te gebruiken. De deelnemer die gebruik maakt van gehuurd, of geleend materiaal verklaart dit bij aanvang van de cursus te inspecteren en zo hij/zij van mening is dat er op enigerlei wijze sprake is van een onveilige situatie stelt hiervan SupAcademie onmiddellijk in kennis. Als de onveiligheid niet naar tevredenheid van de deelnemer wordt opgeheven weigert hij/zij aan de activiteit deel te nemen.

De deelnemer begrijpt en aanvaardt dat suppen altijd zekere risico’s kan inhouden hetzij in de zin van letsel, hetzij in de zin van materiële schade of anderszins, en verklaart SupAcademie en/of de instructeurs werkzaam voor SupAcademie en/of bij SupAcademie of bij de activiteit betrokken derden, op geen enkele wijze aansprakelijk te zullen stellen voor eventuele gevolgen van of voortvloeiende uit deelname aan een activiteit van SupAcademie.
Indien u zich aanmeldt (via de site, per e-mail of telefonisch), gaan we er vanuit dat u akkoord gaat met onze algemene voorwaarden.

NOTE:  Overal waar SupAcademie wordt genoemd wordt bedoeld: SupAcademie ´n alle lokale SupAcademie die onder de vlag van SupAcademie opereren. Waar instructeurs worden genoemd kunnen ook tourleiders bedoeld worden.